Pravidlá


Úplné pravidlá akcie na podporu predaja
“CONTINENTAL: CASHBACK”
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel akcie "CONTINENTAL: CASHBACK" (ďalej len "promo akcia" alebo "akcia"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá programu uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť usporiadateľom pozmenené iba písomnou formou. Jedinými platnými pravidlami sú tie, ktoré sú aktuálne publikované na www.continental-cashback.sk.

Usporiadateľ programu
Continental Barum s.r.o., so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika IČO: 457 88 235 zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. C 15057 (ďalej len „usporiadateľ)

Organizátor programu
FaceX Production s.r.o., so sídlom Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
 IČO: 268 67 583 zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, sp. zn. C 50800 (ďalej len „organizátor“).

1. Termín a miesto konania promo akcie

Promo akcia s možnosťou získať benefit:

  • 5,5 € za nákup 1 ks osobné pneu Continental s rozmerom 16“ a väčším

SPÄŤ na bankový účet účastníka (ďalej len „benefit“).

Promo akcia prebieha v termíne od 15. 3. 2021 do 15. 5. 2021 (ďalej len "čas konania akcie") a vzťahuje sa na nákup 4 ks osobných pneu Continental (letných alebo all season) vrátane montáže v servisnej sieti BestDrive na území Slovenskej alebo Českej republiky. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu promo akcie.

2. Účasť v promo akcii

Promo akcia je určená pre konečných spotrebiteľov osobných letných/all season pneumatík Continental (okrem VAN pneu).

Promo akcie sa môže zúčastniť každý spotrebiteľ  (fyzická aj právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky) (ďalej len „účastník“), ktorý v priebehu konania akcie zakúpi4 ks osobných pneumatík Continental (okrem VAN plášťov) o rozmeru min. 16“ a tieto pneumatiky namontuje na vozidlo a využije ich ako konečný spotrebiteľ.
 
Pre registráciu do promo akcie sú akceptované len predajné doklady, ktoré sú hradené v hotovosti alebo kartou.

Táto promo akcia sa nevzťahuje na nákup osobných pneumatík Continental za účelom ďalšieho predaja.

Promo akcie sa nemôže zúčastniť žiadny účastník, ktorý má priamy obchodný vzťah / t.j. uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu / s usporiadateľom.

Usporiadateľ ďalej upozorňuje na to, že podľa aktuálne platných daňových predpisov je účastník podnikateľ, ktorý získa príjem prostredníctvom vyplateného benefitu, daňovníkom dane z príjmu z benefitov plynúcich z obchodnej činnosti. Účastníci promo akcie, pre ktorých je benefit získaný v rámci promo akcie príjmom z obchodnej činnosti, sú povinní odviesť daň z príjmu podľa príslušných zásad zdanenia obchodnej činnosti.

3. Registrácia

Pre získanie benefitu 5,5 € sa účastník musí zaregistrovať na internetových stránkach www.continental-cashback.sk najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia času konania akcie, t.j. do 23:59:59 hodín dňa 21. 5. 2021, pričom musí úplne a pravdivo:

  1. Vyplniť všetky registračné polia
  2. Priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu slovenského nákupného dokladu
  3. Priložiť naskenované a bankou overené potvrdenie o tom, že číslo bankového účtu pre výplatu benefitu patrí účastníkovi, t.j. firme / podnikateľovi, ktorý zakúpil pneumatiky a je uvedený ako odberateľ na doklade potvrdzujúcom kúpu pneu (v prípade, že nie je platca DPH).

Jednotlivý registrovaný nákupný doklad musí obsahovať 4 ks osobných pneumatík Continental (okrem VAN pneu) + zodpovedajúci počet montážnych služieb. 

Jeden účastník môže v priebehu konania akcie registrovať najviac jeden nákupný doklad, ktorý spĺňa podmienky akcie. V priebehu celej akcie tak môže účastník registrovať max. 4 ks osobných pneumatík Continental (okrem VAN pneu), fleetový zákazník/právnická osoba môže registrovať max. 20 ks pneumatík Continental (okrem VAN pneu). 

Originál nákupného dokladu je účastník povinný na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi k prípadnému preukázanie oprávnenosti získania "odmeny".

Akceptujeme dátum nákupu uvedený na predajnom doklade od 15.3. 2021 do 15.5.2021.

Účastník nemá nárok na benefit v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu benefitu. Účastník nemá ďalej nárok na výplatu benefitu v prípade, že sa preukáže priamy obchodný vzťah medzi účastníkom a usporiadateľom programu. 

4. Benefity, spôsob ich odovzdania a prípadného zrušenia

Nárok na získanie benefitu 5,5 €z nákupu má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi budú benefity zaslané jednorázovo – najneskôr do 30. 6.2021.

Výplata celkových benefitov sa uskutoční na zadaný bankový účet, ktorý účastník uvedie pri registrácii. Benefit bude vyplatený organizátorom programu.

V prípade vrátenia zakúpených pneumatík, počas celej záručnej doby, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získanú hotovosť 5,5 € späť na účet organizátora súťaže. Číslo bankového účtu bude zaslané na vyžiadanie na adrese info@continental-cashback.sk. Demontáž vrátených pneumatík v záručnej dobe musí prebehnúť v servise BestDrive, v ktorom boli pneumatiky zakúpené a namontované.

Pre promo akciu je v rámci Českej republiky a Slovenska pripravených celkom 2500 odmien v nominálnej hodnote 5,5 € - v nasledujúcom rozčlenenie: 1500 odmien pre pneumatiky s rozmerom 17" a viac a 1000 odmien v nominálnej hodnote 5,5 € pre pneumatiky s rozmerom 16".

5. Oprávnenie usporiadateľa

  1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom promo akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu promo akcie meniť jej pravidlá, t.j. aj podmienky na získanie benefitu 15 EUR / 20 EUR z nákupu, a vo výnimočných prípadoch promo akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu promo akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi benefit, ak bude mať usporiadateľ dôvodné podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takýchto prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.
  2. Benefit nemožno previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Benefit nemožno vymáhať súdnou cestou. Benefit nemožno vyplatiť v hotovosti v peniazoch ani za neho poskytnúť inú nepeňažnú náhradu, prípadne spôsob odovzdania. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu promo akcie meniť druhy benefitov.         
  3. Usporiadateľ je oprávnený náhodne skontrolovať, či pneumatiky, za ktoré boli vyplatené benefity, boli skutočne namontované na vozidlá prevádzkované účastníkom. Účastník sa zaväzuje pri kontrole poskytnúť súčinnosť usporiadateľovi.
 
6. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Prihlásením do promo akcie účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na tieto účely – viac informácií viď Súhlas so spracovaním osobných údajov

7. Vylúčenie z akcie

Z promo akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel / manželka, súrodenec. Z promo akcie môžu takisto byť vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.

Okrem vyššie uvedených sú z promo akcie vylúčení podnikatelia, ktorí majú priamy obchodný vzťah / t.j. uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu / s "usporiadateľom".

Cashback nemožno kombinovať spolu s ďalšími zľavami či inými akciami ako je napr. VIP poukaz ai. 

8. Ostatné

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@continental-cashback.sk