Pravidlá

Úplné pravidlá akcie na podporu predaja

“CONTINENTAL: PREZUJ S ROZUMOM”

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel akcie "CONTINENTAL: PREZUJ S ROZUMOM" (ďalej len "promo akcia"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá programu uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť usporiadateľom pozmenené iba písomnou formou. Jedinými platnými pravidlami sú tie, ktoré sú aktuálne publikované na www.continental-cashback.sk.

Usporiadateľ programu

Continental Barum s.r.o., so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika
IČO: 457 88 235
zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. C 15057 (ďalej len „usporiadateľ)

Organizátor programu

FaceX Production s.r.o., so sídlom Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČO: 268 67 583
zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, sp. zn. C 50800
(ďalej len „organizátor“).

1. Termín a miesto konania promo akcie
Promoakcia s možnosťou získať Benefit:

  • 15 EUR za nákup 1 ks nákladnej pneumatiky Continental /okrem protektorov ContiRE/ v rozmere 19,5''
  • 20 € za nákup 1 ks nákladných pneu Continental / Semperit / okrem protektorov ContiRE / o rozmere 22,5 alebo rozmerov 385/55 R19,5, 435/50 R19,5 alebo 445/45 R19,5

SPÄŤ na bankový účet účastníka, ďalej len „benefit“.

Promo akcia prebieha v termíne od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020 (ďalej len "čas konania akcie") a vzťahuje sa na nákup nákladných pneumatík Continental /okrem protektorov ContiRE/ na území Slovenskej republiky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny termínu promo akcie.

2. Účasť v promo akcii

Promo akcia je určená pre konečných spotrebiteľov nákladných pneumatík Continental (okrem protektorov ContiRE).

Promo akcie sa môže zúčastniť každý podnikateľ (fyzická aj právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník"), ktorý v priebehu konania akcie zakúpi min. 6 ks a max. 80 ks nákladných pneumatík Continental (okrem protektorov ContiRE) v rozmeroch 19,5“-22,5“ a tieto pneumatiky využije ako konečný spotrebiteľ - tj. prezuje ich na nákladné vozidlo v rámci svojho podnikania v oblasti autodopravy. Ďalej len "účastník".

Táto Promo akcia sa nevzťahuje na nákup nákladných pneumatík Continental za účelom ďalšieho predaja.

Promo akcie sa nemôže zúčastniť žiadny účastník, ktorý má priamy obchodný vzťah / tj. uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu / s usporiadateľom.

Usporiadateľ ďalej upozorňuje na to, že podľa aktuálne platných daňových predpisov je účastník podnikateľ, ktorý získa príjem prostredníctvom vyplateného benefitu, daňovníkom dane z príjmu z benefitov plynúcich z obchodnej činnosti. Účastníci promo akcie, pre ktorých je benefit získaný v rámci promo akcie príjmom z obchodnej činnosti, sú povinní odviesť daň z príjmu podľa príslušných zásad zdanenia obchodnej činnosti.

3. Registrácia

Pre získanie benefitov 15 EUR alebo 20 EUR z nákupu SPÄŤ (ďalej tiež len "benefit") sa účastník musí zaregistrovať na internetových stránkach www.continental-cashback.sk najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia promo obdobia, tj do 23:59:59 hodín dňa 7. 11. 2020, pričom musia úplne a pravdivo:

  1. Vyplniť všetky registračné polia
  2.  Priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu slovenského nákupného dokladu
  3.  Priložiť naskenované a bankou overené potvrdenie o tom, že číslo bankového účtu pre výplatu benefitu patrí účastníkovi, tj. firme / podnikateľovi, ktorý zakúpil pneumatiky a je uvedený ako odberateľ na doklade potvrdzujúcom kúpu pneu (v prípade, že nie je platca DPH). U zmluvných zákazníkov spoločnosti ContiTrade Slovakia je možné nahradit bankou overené potvrdenie o čísle bankového  účtu platnou zmluvou s CTS. 

Jeden účastník môže v priebehu konania akcie registrovať viac nákupných dokladov, ktoré spĺňajú podmienky akcie.

V priebehu celej akcie môže účastník registrovať max. 80 ks nákladných pneumatík Continental (okrem protektorov ContiRE).

Originál nákupného dokladu je účastník povinný na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi k prípadnému preukázanie oprávnenosti získania "odmeny".

Akceptujeme dátum nákupu uvedený na predajnom doklade od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020.

Účastník nemá nárok na benefit v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu benefitu. Účastník nemá ďalej nárok na výplatu benefitu v prípade, že sa preukáže priamy obchodný vzťah medzi účastníkom a usporiadateľom programu.

4. Benefity, spôsob ich odovzdania a prípadného zrušenia

Nárok na získanie benefitov 15 EUR/20 EUR z nákupu má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi budú benefity zaslané jednorázovo do 30. 11. 2020. Vyška celkových benefitov sa bude počítať podľa nasledujúceho vzorca:

Benefit celkom = 15 EUR * počet registrovaných a schválených nákladných pneumatík Continental (okrem protektorov ContiRE) v rozmere 19,5'' + 20 EUR * počet registrovaných a schválených nákladných pneumatík Continental (okrem protektorov ContiRE) v rozmere 22,5''.

Výplata celkových benefitov sa uskutoční na zadaný podnikateľský bankový účet, ktorý účastník uvedie pri registrácii, jednorázovo. Benefit bude vyplatený usporiadateľom programu - spoločnosťou Continental Barum s.r.o.

V prípade vrátenia zakúpených pneumatík, počas celej záručnej doby, vzniká účastníkovi povinnosť vrátiť získanú hotovosť 15 EUR/ 20 EUR späť na účet usporiadateľa súťaže. Číslo bankového účtu bude zaslané na vyžiadanie na adrese info@continental-cashback.sk .

5. Oprávnenie usporiadateľa

  1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom promo akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu promo akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky na získanie benefitu 15 EUR / 20 EUR z nákupu, a vo výnimočných prípadoch promo akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu promo akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi benefit, ak bude mať usporiadateľ dôvodné podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takýchto prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.
  2. Benefit nemožno previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Benefit nemožno vymáhať súdnou cestou. Benefit nemožno vyplatiť v hotovosti v peniazoch ani za neho poskytnúť inú nepeňažnú náhradu, prípadne spôsob odovzdania. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu promo akcie meniť druhy benefitov. 
  3. Usporiadateľ je oprávnený náhodne skontrolovať, či pneumatiky, za ktoré boli vyplatené benefity, boli skutočne namontované na vozidlá prevádzkované účastníkom. Účastník sa zaväzuje pri kontrole poskytnúť súčinnosť usporiadateľovi.

6. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Prihlásením do promo akcie účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na tieto účely – viac informácií viď Súhlas so spracovaním osobných údajov.

7. Vylúčenie z promo akcie

Z promo akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel / manželka, súrodenec. Z promo akcie môžu takisto byť vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.

Okrem vyššie uvedených sú z promo akcie vylúčení podnikatelia, ktorí majú priamy obchodný vzťah / tj. uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu / s "usporiadateľom".

8. Ostatné

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@continental-cashback.sk

V Otrokoviciach, dňa 15.8.2020